geprint van https://sittard-geleen.city-map.nl/city/db/910211010002

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden / rechtelijke richtlijnen / Disclaimer city-map Nederland, Coolxpress BV, Breda

Algemen gebruikersvoorwaarden

De informatie, adressen en afbeeldingen die openbaar gemaakt zijn in city-map, zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht. Echter, city-map kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid ervan. De informatie en afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als persoonlijke informatie voor de gebruiker. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever in enige vorm worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt. Goederen- en bedrijfsnamen worden gebruikt zonder garantie op hun vrije bruikbaarheid. Wij distanti�ren ons nadrukkelijk van de inhoud en vormgeving van links en wijzen iedere verantwoordelijkheid af, indien deze in strijd zijn met wetten/wettelijke regelingen o.i.d. De meningen gegeven op de gelinkte sites kunnen, maar hoeven niet onze mening te verwoorden, zelfs niet indien ze aan alle wetten en voorschriften voldoen en er in generlei vorm bezwaar te maken is tegen de mening. city-map is een ingeschreven handelsmerk van de Albrecht & Albrecht groep. city-map is a registered trademark of the Albrecht & Albrecht corporate group.

Gebruiksrecht op de inhoud:

De websites, hun programering, inhoud, vormgeving en structuur zijn onderworpen aan auteurs-, merken- en reclamebeschermingsrecht. Beschermde auteursrechten en handelsnamen mogen onder geen beding worden veranderd of verwijderd. Verveelvoudiging, verspreiding, het opslaan om terug te zoeken of het online toegankelijk maken (overname op een andere website) van onze websites, de layouts van de websites, hun inhoud (teksten, afbeeldingen, programma`s) in zijn geheel of gedeeltelijk, in veranderde of onveranderde vorm, is slechts toegestaan naar voorafgaande schriftelijke toestemming van city-map. Slechts een niet commercieel priv� gebruik is toegestaan in het kader van de wetgeving op auteursrecht.

Aansprakelijkheid voor inhoud/informatie:

Ondanks dat city-map uiterst zorgvuldig is met betrekking tot beschikbaar gestelde informatie, kunnen noch city-map, noch derden van wie de internetbeheerder informatie op de website aanbiedt, verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid, volledigheid, vertraging of beschikbaarheid van de aangeboden informatie over ter beschikking staande en weergegeven bedrijfsinformatie, diensten, prijzen, algemene informatie en overige toegankelijke inhoud. city-map heeft niet alle informatie waarop de documenten zijn gebaseerd gecontroleerd. city-map aanvaart geen aansprakelijk voor verliezen die door het gebruik van deze documenten/informatie wordt veroorzaakt of met het gebruik van deze documenten/informatie samenhangt.

Voorlichting/aanbeveling:

Het openbaar maken van de informatie is in generlei vorm een voorlichting en dus ook geen aanbeveling tot koop cq. verkoop van goederen, diensten, etc. De hier aanwezige documenten/informatie is uitsluitend als informatie bedoeld. De documenten/informatie kan door actuele ontwikkelingen achterhaald zijn, zonder dat de aanwezige documenten/informatie zijn veranderd.

Links:

Deep links en img links van city-map zijn slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitebeheerder toegestaan. city-map kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van externe websites, waarvan een link op haar eigen website staat en deze links behoren niet toe aan city-map. city-map aanvaart geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de doorgelinkte sites, en zeker niet voor de veranderingen op de sites nadat u de links hebt gevolgd.

Frames:

Het koppelen van websites van city-map in frames is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitebeheerder toegestaan. Rechtskeuze: Het exploitatierecht van de websites is onderhavig aan het Nederlands recht. Verwijzingen naar e-mail communicatie en registratie van adressen: Communicatie per e-mail is de laatste jaren ingeburgerd als een snel, gemakkelijk en prijs gunstig massacommunicatiemiddel. De technische kant van deze vorm van communicatie kent ook nadelen. Zo is in beginsel de kans aanwezig dat e-mails verstuurd over het open internet door onbevoegde personen worden gelezen (gebrek aan vertrouwelijkheid) en soms zelfs worden veranderd (gebrek aan integriteit). Ook kan de afzender worden veranderd na het versturen (gebrek aan authenticiteit). Houdt u er a.u.b. rekening mee tijdens het versturen van e-mails naar city-map, dat dit communicatiemedium niet dezelfde vertrouwelijkheid en zekerheid biedt als een briefwisseling, maar meer gelijkenis vertoont met een postkaart. Op basis van de mogelijkheden voor het vervalsen van de afzender van een e-mailbericht of het registreren en veranderen van de inhoud van het e-mailbericht, behouden wij ons het recht voor - voor uw en onze zekerheid - een extra zekerheid in te bouwen, wij verzoeken u om een bevestiging van de e-mail alvorens wij de inhoud/registratie als verbindend accepteren.

Opvraagbare kaarten

Op het gebied van de kaartweergave is het werken met de city-map Kaarten van OpenStreetMap Voor het gebruik van de plattegronden door de gebruiker is city-map op geen enkele wijze aansprakelijk, in het bijzonder met betrekking tot de nauwkeurigheid van de getoonde inhoud. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de plattegronden met de daarop getoonde bedrijfslocaties slechts een benadering van de werkelijkheid zijn en dat fouten of onnauwkeurigheden niet te vermijden zijn. Het materiaal voor de plattegronden wordt onder een ODbl licentie ter beschikking gesteld. Link: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/

Plattegronden
Zoeken in de regio

news …
Nieuw in city-map
  • Geen actuele vermeldingen gevonden